جستجوي اطلاعات كل
    *: كد ملی
...........اطلاعات شخصی...........
       :نام ونام خانوادگي
  :كدملي
    : شماره شناسنامه                      : نام پدر
   :تاریخ تولد           : محل تولد
        :دین
    :آدرس محل سكونت        : وضعیت تاهل
       :شهر محل خدمت          :استان محل خدمت
...........اطلاعات ايثارگري...........
سال ماه روز
 
:مدت اسارت     :وضعيت ايثارگري نيروي پيمانكار
       :درصد جانبازي
      :نسبت نيروي پيمانكار به ايثارگر 
...........اطلاعات تحصيلي...........
                    : سطح تحصيل
      : گرايش             : رشته
  :نام موسسه آموزشي     :سال فارغ التحصيلي
                                  :نام شهر محل تحصيل
...........اطلاعات شركتي...........

 
:محل خدمت
سال ماه
    :سابقه بيمه كلي     :كدشناسايي
   :تاريخ شروع  به كار در صنعت  نفت     :كدگزينش
شماره كارمندي مادر:  شماره كارمندي پدر:     :فرزند كاركنان نفت مي باشد به شماره كارمندي
...........اطلاعات آخرين وضعيت قرارداد...........
  :فعاليت نيروي پيمانكار        :شركت پيمانكار طرف قرارداد
  : تاريخ پايان قرارداد    :تاريخ شروع قرارداد
   :شماره پيمان    :تاريخ پيمان
  :نرخ هر ساعت اضافه كاري   :نرخ دستمزد روزانه
     :نرخ اياب و ذهاب   :نرخ حق جذب
   :تعداد فرزندان    :نرخ بدی آب و هوا
    :تاريخ فسخ قرارداد    :علت خاتمه خدمت